I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mPen.pl, zwanego dalej Witryną.
1.2. Właścicielem i administratorem strony www.mPen.pl.pl jest firma MULTIMA Marcin Drozd, 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 23, NIP: 813-277-63-68 reprezentowana przez Marcin Drozd - Właściciel, zwana dalej Sklepem Internetowym.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


II. Zasady korzystania z Witryny

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Sklepu Internetowego jest założenie konta na Witrynie www.mPen.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
2.2. Założenie konta na Witrynie www.mPen.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3. Klientem Witryny mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Witryny dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Witryny nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Witryny czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.
2.4. Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Witryny, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu Internetowego.
2.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Witryny, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego.
2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
2.7. Klient Witryny www.mPewn.pl nie może:
a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystać z Witryny w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystać z Witryny w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu Internetowego,
2.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku,
b) korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są produkty oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.mPen.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.
3.3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać  metodę płatności oraz sposób dostawy a także podać adresy, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.
3.4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki Sklep Internetowy dostarczy przesyłkę

3.5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Sklepu Internetowego (dla zleceń opłaconych przy wykorzystaniu systemu „PayU”)
3.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
3.7. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Witryny produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.8. Zamówienie, które nie zostało opłacone , ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.
3.9. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
3.10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Sklep Internetowy wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
3.11. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone za pomocą systemu "payU", ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
3.12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Sklep Internetowy musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 12.30 zł brutto. Sklep Internetowy wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.
3.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


IV. Dostawa

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i potwierdzoeny poprzez e-mail po złożeniu zamowienia.
4.4. Sklep Internetowy dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sklepu Internetowego względem Klienta.


V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej.
5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line.
5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
5.4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
5.5. Dokonując zakupów na Witrynie www.mpen.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.


VI. Materiały do druku

6.1. Sklep Internetowy nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sklep Internetowy ma prawo odmówić jego realizacji.
6.2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
6.3. Materiały, które Sklep Internetowy otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Witrynie www.mPen.pl.
6.4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
6.5. Wszystkie dane przesłane do Drukarni archiwizowane są przez 1 miesiąc.


VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na Witrynie www.mPen.pl w zakładce "Reklamacje"
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
7.5 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Pisemna informacja o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Sklepu Internetowego w formie pisemnej.
7.6 W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia, na adres Sklepu Internetowego, za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja zostanie odrzucona.
7.7 Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Sklep Internetowy. Reklamacje nie spełniające podanej procedurynie będą uwzględniane.
7.8 Sklep Internetowy ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
7.9 Reklamacje dotyczące jakości towaru w przypadku jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego towaru, będą rozpatrywane negatywnie.
7.10 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, strona reklamująca zostanie obciążona kosztami związanymi z transportem.
7.11 W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sklep Internetowy zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
7.12 Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sklep Internetowy nie uznaje odstępstw od tej reguły.


VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Witryny

8.1.Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@mPen.pl.
8.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.


IX. Postanowienia końcowe
9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Skepem Internetowym a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby firmy MULTIMA.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Definicje
1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Witryny dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Witryny.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.mPen.pl
4. Witryna – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mPen.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Produkty - produkty i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Witryny www.mPen.pl
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą MULTIMA Marcin Drozd, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.mPen.pl.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.