Reklamacje

1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacja o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do nas w formiewyepłnionego formularza.

2. Pismo reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu dostępnym do pobrania tutaj.

3. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia, na nasz adres, za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja zostanie
odrzucona.

4. Reklamacje dotyczące jakości towaru w przypadku jeśli nie zostanie dostarczone 100% reklamowanego towaru, będą rozpatrywane negatywnie.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić nas o tym pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

6. Sklep Internetowy mPen.pl ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia o czym poinformujemy klienta pisemnie o sposobie jej rozwiązania.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, strona reklamująca zostanie obciążona kosztami związanymi z transportem.

8. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Sklep Internetowy mPen.pl zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.

9. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Nie uznajemy odstępstw od tej reguły.